Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky („Podmínky„) platí při nákupu v internetovém obchodě www.levneskrine.cz, jehož provozovatelem je společnost ff consulting, s.r.o., se sídlem 92532 Veľká Mača 200, Slovenská republika, IČO: 44182333, DIČ: 2022622283, IČ DPH: SK2022622283 , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, email: info@levneskrine.cz, tel. č. +420 22 58 50 252 alebo +421 (0) 31 37 00 219, včetně jejího právního nástupce („Dodavatel“).

1 Definice a výklad Podmínek

1.1 Definice. Pokud není dále uvedené jinak, pojmy v těchto Podmínkách označené velkým počátečním písmenem mají následující význam:

Cena

má význam uvedený v odstavci 3.1.

Dodavatel

má význam uvedený v úvodním odstavci těchto Podmínek.

Dopravce

představuje fyzickou osobu nebo právnickou osobu, které uskutečňuje dodání Předmětu dodávky.

DPH

představuje daň z přidané hodnoty.

Konečná cena

má význam uvedený v odstavci 3.3.

Náklady

má význam uvedený v odstavci 3.2.

Obchodní zákoník

představuje zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Objednatel

představuje fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která odeslala Objednávku, včetně jejího právního nástupce.

Objednávka

představuje závazný návrh Objednatele na uzavření Smlouvy odeslané v souladu s těmito Podmínkami.

Podmínky

má význam uvedený v úvodním odstavci těchto Podmínek, včetně případných změn či dodatků.

Potvrzení

má význam uvedený v odstavci 2.4.

Portál

má význam uvedený v úvodním odstavci těchto Podmínek.

Předmět dodávky

představuje jakékoliv zboží nebo službu nabízenou Dodavatelem na Portálu, kterou si Objednatel objedná v souladu s Podmínkami.

Reklamace

představuje uplatnění vady Předmětu dodávky Objednatelem.

Spotřebitel

fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Účet

znamená následný účet Dodavatele:

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK89 0200 0000 0043 9744 4651
SWIFT: SUBASKBX

Zákon o ochraně osobních údajů

představuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

představuje zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, v platném znění.

Záruční doba

má význam uvedený v odstavci 5.2.

Smlouva

představuje smlouvu, jejímž předmětem je (i) závazek Dodavatele dodat Předmět objednávky Objednateli a (ii) závazek Objednatele zaplatit za Předmět dodávky Konečnou cenu.

Smluvní strany

představují společně Objednatele a Dodavatele.

1.2 Výklad Podmínek. Při výkladu Podmínek, pokud není uvedené v Podmínkách jinak, nebo pokud z kontextu Podmínek nevyplývá něco jiného:

1.2.1 pojmy v jednotném čísle zahrnují také tvary v množném čísle a naopak;

1.2.2 jakýkoliv pojem v mužském rodě zahrnuje i ženský rod a naopak;

1.2.3 slovné spojení „podle vlastního uvážení“ znamená, že taková osoba je oprávněna udělat nebo neudělat úkon, na který se takové spojení odvolává, který považuje tato osoba za vhodný a aniž by byla povinna odůvodnit své rozhodnutí či pro takové rozhodnutí uvést jakékoliv důvody nebo pohnutky;

1.2.4 odkazy na článek, odstavec nebo přílohu se budou vykládat jako odkazy na článek, odstavec nebo přílohu těchto Podmínek; a

1.2.5 nadpisy jsou vložené výlučně pro orientaci a nemají žádný vliv na výklad Podmínek.

2 Objednávka

2.1 Odeslání Objednávky. Objednatel může odeslat Objednávku jedním z následujících způsobů, přičemž všechny z nich se považují za stejně závazné:

2.1.1 vyplněním na stránce zveřejněného elektronického formuláře;

2.1.2 odesláním elektronické pošty na e-mailovou adresu: info@levneskrine.cz; nebo

2.1.3 telefonátem na tel. č. +420225850252

Odesláním Objednávky Objednatel (i) potvrzuje, že se v celém rozsahu seznámil s Podmínkami, (ii) vyjadřuje souhlas s Podmínkami a považuje je za závazné a (iii) potvrzuje, že před odesláním Objednávky si Dodavatel splnil všechny informační povinnosti, zejména povinnosti ve smyslu § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

2.2 Náležitosti Objednávky. Objednávka se považuje za řádně odeslanou, pokud v ní Objednatel uvede přesné, úplné a pravdivě následující údaje:

2.2.1 jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo a e-mail a pokud je Objednatel podnikatel, tak obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, pokud bylo přidělené, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo a e-mail;

2.2.2 druh a množství Předmětu dodávky a pokud je Předmětem dodávky služba, tak také dobu jejího trvání; a

2.2.3 místo dodání Předmětu dodávky.

2.3 Odvolání Objednávky. Objednatel může odvolat Objednávku i bez udání důvod, pokud Dodavateli doručí odvolání Objednávky dřív, než Dodavatel odešle Potvrzení podle odstavce 2.4. Pro odeslání odvolání Objednávky platí přiměřeně odstavec 2.1.

2.4 Potvrzení Objednávky. Dodavatel přijímá Objednávky během všech pracovních dnů, v době od 9:00 do 17:00 hod. Pokud bude Objednávka doručena Dodavateli v pracovní den po 17:00 hod nebo v den pracovního klidu, Objednávka se považuje za přijatou v nejbližší pracovní den. Dodavatel se zavazuje odeslat Objednateli částečné nebo úplné potvrzení Objednávky elektronickou poštou („Potvrzení“) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Dodavatel si podle vlastního uvážení může zvolit také jinou formu oznámení Potvrzení. Odesláním Potvrzení se považuje Smlouva, v rozsahu potvrzené Objednávky, za uzavřenou. Pokud se Potvrzení vztahuje pouze na část Objednávky a toto částečné Potvrzení nemá pro Objednatele hospodářský význam, Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud oznámení o odstoupení doručí Dodavateli nejpozději v den následujícím po odeslání potvrzení. Smlouva je uzavřena také v případě opožděného odeslání Potvrzení. Objednatel je však v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud oznámení o odstoupení doručí Dodavateli nejpozději v den následujícím po doručení Potvrzení. Ustanovení odstavce 2.5 tím zůstává nedotčeno.

2.5 Odmítnutí Objednávky. Dodavatel může, podle vlastního uvážení, Objednávku i bez udání důvodů odmítnout. Odmítnutí Objednávky je Dodavatel povinný odeslat za stejných podmínek, jako je tomu u Potvrzení.

3 Platební podmínky

3.1 Cena. Cena za Předmět dodávky („Cena“) je stanovená podle aktuálního ceníku Dodavatele, anebo podle osobní dohody Smluvních stran. Cena zboží je uváděná bez DPH, včetně všech ostatních daní. Pokud jde o akční Cenu, taková Cena platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním Předmětu dodávky není uvedeno jinak.

3.2 Náklady. Náklady na dodání Předmětu dodávky, zejména náklady na poštovné, balné, náklady na Dopravce atd. („Náklady“), nejsou zahrnuty do Ceny a jsou určené podle aktuálního ceníku Dodavatele, anebo podle osobní dohody Smluvních stran. Pokud si Objednatel v Objednávce zvolí jako místo dodání Předmětu dodávky jiné místo, než sídlo a/nebo provozovnu Dodavatele, platí, že odesláním Objednávky současně souhlasí s aktuálním ceníkem Nákladů.

3.3 Konečná Cena. Konečnou cenu za Předmět dodávky („Konečná cena“) tvoří Cena, Náklady a všechny ostatní případné poplatky, které musí Objednatel, pro získání Předmětu dodávky, zaplatit. Upozorňujeme Zákazníky, že poplatky za bankovní transakce neumíme ovlivnit, proto tyto případné dodatečné náklady nese kupující.

3.4 Splatnost. Objednatel se zavazuje uhradit Konečnou cenu bez zbytečného odkladu od odeslání Potvrzení, nejpozději však při osobním přebírání Předmětu dodávky, případně pokud byla sjednána splatnost faktury, tak do termínu splatnosti. Pokud Objednatel neuhradí Konečnou cenu v uvedené lhůtě, Dodavatel je oprávněn odepřít dodání Předmětu dodávky a/nebo od Smlouvy odstoupit. Pro oznámení o takovém odstoupení platí přiměřeně odstavec 2.4.

3.5 Způsob platby. Objednatel může zaplatit Konečnou cenu jedním z následujících způsobů:

3.5.1 předem převodem na Účet;

3.5.2 kreditní kartou (budete automaticky přesměrováni na platební bránu VÚB)

3.5.3 platba na fakturu s převodem po dodání zboží s platností 14 dní.  Příplatek + 1% z celkové hodnoty objednávky. Platba na fakturu je možné pouze po zadání Identifikačního čísla organizace (IČO).

3.5.4 jiným způsobem, který je uvedený na Portálu.

3.6 Den úhrady. Konečná cena se považuje za zaplacenou (i) v případě platby podle odstavce 3.5.1 přijetím hotovosti k rukám Dodavatele, (ii) v případě platby podle odstavce 3.5.2 dnem úhrady Dopravci, (iii) v případě platby podle odstavce 3.5.3 nebo 3.5.4 dnem jejího připsání na Účet a (iv) v případě platby podle odstavce 3.5.5 dnem stanoveným ve zvláštních podmínkách pro takové platby, které jsou uvedeny na Portálu, jinak dnem připsání na Účet.

3.7 Faktura. Dodavatel doručí Objednateli fakturu (daňový doklad) při dodání Předmětu dodávky.

4 Dodací podmínky

4.1 Dodání. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Předmět dodávky v dohodnutém množství, dohodnuté jakosti, na dohodnuté místo a v rámci dohodnutého času.

4.2 Místo dodání. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Předmět dodávky na místo určené Objednatelem v Objednávce.

4.3 Čas dodání. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Předmět dodávky nejpozději ve lhůtě 30 dní. Ve výjimečných případech je Dodavatel oprávněný tuto lhůtu prodloužit, ne však o více jak 30 dní. V případě prodlení Dodavatele podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel neodstraní své porušení ani v dodatečné přiměřené lhůtě od doručení písemné výzvy Objednatele.

4.4 Způsob dodání. Dodavatel může předmět Dodávky dodat sám nebo prostřednictvím Dopravce. Dodavatel může podle vlastního uvážení určit také jiný způsob dodání Předmětu dodávky.

4.5 Okamžik dodání. Předmět dodávky se považuje za dodaný okamžikem

4.5.1 jeho osobního převzetí ze strany Objednatele nebo osobou jím určenou; nebo

4.5.2 opoždění Objednatele nebo ním určené osoby s převzetím Předmětu dodávky, pokud Dodavatel umožnil Objednateli Předmět dodávky převzít v souladu se Smlouvou.

V případech uvedených v odstavci 4.5.2 je Dodavatel povinný na žádost Objednatele opětovně doručit Předmět dodávky. Dodavatel může podle vlastního uvážení účtovat Objednateli dodatečné Náklady, a to i v případě, kdy si je Dodavatel při řádném dodání Předmětu dodávky neúčtoval. Při opětovném doručování Předmětu dodávky se postupuje jako při Objednávce. Opětovné doručování Předmětu nemá vliv na fikci jeho dodání podle odstavce 4.5.2.

4.6 Vlastnické právo a nebezpečí škody. Vlastnické právo ke zboží, které je Předmětem dodávky, přechází na Objednatele okamžikem jeho dodání, ne však dříve než úplným zaplacením Ceny. Nebezpečí škody na zboží, který je Předmětem dodávky, přechází na Objednatele okamžikem jeho dodání.

5 Reklamační podmínky

5.1 Vady. Dodavatel zodpovídá za vady, které má Předmět dodávky v okamžiku dodání. Vadou Předmětu dodávky se rozumí (i) dodání jiného druhu Předmětu dodávky, (ii) dodání neúplného Předmětu dodávky, (iii) nedodání dokladů, které se vztahují na Předmět dodávky, pokud to povaha Předmětu dodávky vyžaduje, (iv) dodání Předmětu dodávky, který má znaky fyzického poškození a/nebo opotřebení, (v) nedostatek funkčnosti Předmětu dodávky, pokud to povaha zboží vyžaduje a/nebo (vi) právní vada Předmětu dodávky. Za vadu Předmětu dodávky se však nepovažuje rozdíl ve vizualizaci dodaného Předmětu dodávky a Předmětu dodávky vyobrazeného na Portálu nebo jiném reklamním materiálu Dodavatele. Dodavatel nezodpovídá za vadu Předmětu dodávky, o které Objednatel věděl nebo, s přihlédnutím na okolnosti případu, mohl vědět. Dodavatel také nezodpovídá za jakoukoliv vadu Předmětu dodávky, pokud byla způsobena okolnostmi vylučujícími zodpovědnost Dodavatele podle § 374 Obchodního zákoníku a/nebo jednáním/opomenutím jiné osoby, než kterou je Dodavatel a/nebo Dopravce.

5.2 Záruční doba. Pokud je Předmětem dodávky zboží, Dodavatel současně zodpovídá za jakost zboží v rámci 24měsíční záruční doby („Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem přechodu nebezpečí škody na zboží na Objednatele. Záruční doba začíná běžet dnem přechodu nebezpečí škody na zboží na Objednatele. Záruční doba neběží od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení a během provádění odborného posouzení podle odstavce 5.7. V případě výměny zboží, který je Předmětem dodávky, začíná, od převzetí nového zboží Objednatelem, běžet nová Záruční doba.

5.3 Reklamace. Objednatel je povinen prohlédnout Předmět dodávky bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a ve stejné lhůtě odeslat Reklamaci Dodavateli. Pokud jde o skrytou vadu Předmětu dodávky, Objednatel je povinen Reklamaci odeslat Dodavateli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se o takové skryté vadě dozvěděl nebo se při vynaložení náležité péče dozvědět mohl, nejpozději však do 24 měsíců od dodání Předmětu dodávky. Reklamace musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 2.2.1, specifikaci dodaného Předmětu dodávky a charakteristiku vady. Objednatel ji musí odeslat podle odstavce 2.1.1 nebo 2.1.2. Pokud Objednatel neodešle Reklamaci v souladu s tímto odstavcem, Dodavatel za vadu neodpovídá, a to bez ohledu na obsah případného odborného posouzení podle odstavce 5.7.

5.4 Potvrzení o uplatnění Reklamace. Dodavatel je povinný doručit Objednateli potvrzení o přijetí Reklamace a to bez zbytečného odkladu po jejím přijetí, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení Reklamace. Pro určení datumu přijetí Reklamace a způsob odeslání potvrzení, jak je uvedeno v předchozí větě, se použije odstavec 2.4.

5.5 Vyřízení Reklamace. Dodavatel je povinen určit způsob vyřízení Reklamace neprodleně, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění Reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Předmětu dodávky, je Dodavatel povinen určit způsob vyřízení Reklamace nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace. Po určení způsobu vyřízení Reklamace je Dodavatel povinen vyřídit Reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne určení způsobu uplatnění Reklamace.

5.6 Nároky z vadného plnění. Pokud jde o vadu, za kterou zodpovídá Dodavatel, Objednatel je tak oprávněný požadovat od Dodavatele

5.6.1 v případech uvedených v odstavci 5.1 bod (i) výměnu Předmětu dodávky;

5.6.2 v případech uvedených v odstavci 5.1 bod (ii) dodání chybějící části Předmětu dodávky;

5.6.3 v případech uvedených v odstavci 5.1 bod (iii) dodání chybějících dokladů;

5.6.4 v případech uvedených v odstavci 5.1 bod (iv) výměnu Předmětu dodávky nebo slevu z Ceny, a to ve vyjmenovaném pořadí;

5.6.5 v případech uvedených v odstavci 5.1 bod (v) opravu Předmětu dodávky, výměnu Předmětu dodávky nebo slevu z Ceny, a to ve vyjmenovaném pořadí; nebo

5.6.6 v případech uvedených v odstavci 5.1 bod (vi) slevu z Ceny.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu vad Předmětu dodávky pouze v případě, pokud jde o opakovanou, stejnou vadu Předmětu dodávky a Dodavatel ji úplně neodstranil ani na základě druhé (2.) Reklamace. Namísto odstoupení od Smlouvy má Objednatel právo požadovat slevu z Ceny. Uplatněním slevy z Ceny zaniká Dodavatelova zodpovědnost za takovou vadu, na kterou se sleva vztahuje a na Předmět dodávky se hledí tak, jako by v tomto ohledu vady žádné neměl.

5.7 Zamítnutí Reklamace Spotřebitele.

5.7.1 Při uplatnění Reklamace Spotřebitelem v průběhu prvních dvanácti (12) měsíců od okamžiku dodání může Dodavatel vyřídit Reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Dodavatel od Spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s tímto odborným posouzením. Dodavatel je povinný poskytnout Spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí Reklamace nejpozději do čtrnácti (14) dní ode dne vyřízení Reklamace.

5.7.2 Při zamítnutí Reklamace vytvořené Spotřebitelem po dvanácti (12) měsících od okamžiku dodání, je Dodavatel povinen v oznámení o vyřízení Reklamace uvést, komu může Spotřebitel zaslat Předmět dodávky k odbornému posouzení. Pokud Spotřebitel zašle Předmět dodávky na odborné posouzení osobě určené Dodavatelem, náklady odborného posouzení, jakožto i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Dodavatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost Dodavatele za vadu, může Reklamaci uplatnit znovu. Dodavatel je povinen Spotřebiteli uhradit do čtrnácti (14) dnů ode dne nového uplatnění Reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou Reklamaci nemůže Dodavatel zamítnout.

5.7.3 Ustanovení odstavců 5.7.1 a 5.7.2 nevylučují ani neomezují podle odstavce 5.3 právo Dodavatele zamítnout Reklamaci pro nesplnění povinností Spotřebitele.

6 Ochrana osobních údajů

6.1 Právní rámec. Práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti s ochranou osobních údajů se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními všeobecně závaznými právními předpisy.

6.2 Údaje. Objednatel je povinen uvádět osobní údaje úplně, pravdivě a přesně. V případě jakékoliv změny osobních údajů takovou změnu oznámí (neprodleně, pokud je taková změna rozhodná pro splnění Objednávky) emailem nebo písemně, nebo takovou změnu uskuteční v rámci svého uživatelského účtu, pokud jej má zřízen.

6.3 Souhlas. Odesláním Objednávky a aktivním potvrzením „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“ před odesláním objednávky uděluje Objednatel, po dobu trvání Smlouvy, Dodavateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v nejširším rozsahu, který všeobecně závazné předpisy umožňují udělit, včetně zpracování na marketingové účely. Pokud všeobecně závazný právní předpis nestanoví jinak, souhlas podle předchozí věty nemůže Objednatel po dobu trvání Smlouvy odvolat. Odesláním Objednávky Objednavatel potvrzuje, že ho Dodavatel plně poučil o jeho právech a povinnostech vyplývajících z všeobecně závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

6.4 Informační systém. Informační systém Dodavatele je zaregistrovaný na Úřadě pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

7 Dozor a podněty

7.1 Dozor. Dozor nad dodržováním povinností Dodavatele, jakožto provozovatele Portálu, vůči Spotřebitelům vykonává Slovenská obchodní inspekce, pracoviště Trnava, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor, se sídlem Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, l. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656 .

7.2 Podněty. Objednatel je oprávněn podávat podněty a stížnosti na adrese http://www.soi.sk/sk/Podavaniepodnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

8 Rozhodné právo a řešení sporů

8.1 Rozhodné právo. V rozsahu neupraveném Smlouvou a Podmínkami se práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele upravují všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, zejména Obchodním zákoníkem, zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, v platném znění a Zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Pokud však Objednatel není Spotřebitelem, práva a povinnosti uvedené v Podmínkách převzaty z všeobecně závazných právních předpisů určených na ochranu Spotřebitele se nepoužijí a na jejich nahrazení se použijí výlučně příslušná ustanovení Obchodního.

8.2 Řešení sporů. Na projednání a rozhodnutí jakéhokoli sporu vyplývajícího z nebo v souvislosti se Smlouvou budou mít výlučnou pravomoc slovenské soudy.

9 Závěrečné ustanovení

9.1 Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem. Objednatel, který je Spotřebitelem a zároveň je fyzická osoba nepodnikatel, je oprávněn písemně od Smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od dodání Předmětu dodávky. Bližší informace o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva odstoupit od Smlouvy jsou uvedeny v poučení, které tvoří součást Podmínek ve formě Přílohy 1. Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy tvoří součást Podmínek ve formě Přílohy 2.

9.2 Právní povaha Podmínek. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud Dodavatel a Objednatel uzavřou písemnou smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylující se od jednotlivých ustanovení těchto Podmínek, ustanovení písemné Smlouvy budou mít přednost před ustanoveními těchto Podmínek. Pro vyloučení pochybností, za písemně uzavřenou Smlouvu se považuje i dohoda uzavřená prostřednictvím elektronické pošty.

9.3 Změna Podmínek. Dodavatel může tyto Podmínky kdykoliv a dle vlastního uvážení měnit nebo doplňovat. Povinnost písemného oznámení změny Podmínek je splněna jejich zpřístupněním na Portálu.

9.4 Přílohy. Přílohy tvoří nedílnost součást Podmínek. Podmínky mají následující přílohy:

Příloha 1 Poučení o uplatnění práva Spotřebitele odstoupit od Smlouvy
Příloha 2 Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

9.5 Platnost a účinnost. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.05.2015.

V Sládkovičově dne 01.05.2015

Příloha 1

(A) Právo odstoupit od Smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od (i) okamžiku uzavření Smlouvy, pokud je Předmětem dodávky služba nebo elektronický obsah nedodávaný na hmotném nosiči, (ii) okamžiku dodání zboží podle odstavce 4.5 Podmínek, pokud je Předmětem dodávky zboží, (iii) okamžiku dodání zboží podle odstavce 4.5 Podmínek, pokud je Předmětem dodávky zboží dodáváno odděleně, (iv) okamžiku dodání posledního kusu nebo dílu zboží podle odstavce 4.5 Podmínek, pokud je Předmětem dodávky zboží skládající se z více dílů nebo kusů a (v) okamžiku dodání prvního zboží podle odstavce 4.5 Podmínek, pokud je Předmětem dodávky zboží dodáváno opakovaně během vymezeného období.

2. Lhůta na odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel odešle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy v poslední den lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

3. Při uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Objednatel povinen informovat Dodavatele o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese sídla Dodavatele uvedeného v úvodním odstavci Podmínek. Pro tento účel je Objednatel oprávněn použít vzorový formulář, který tvoří součást Podmínek ve formě Přílohy 2.

(B) Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Po odstoupení od Smlouvy Dodavatel vrátí Objednateli veškeré platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením Smlouvy. To se nevztahuje na dodatečné Náklady v případě, že si Objednatel zvolil jiný druh doručení, než kterým je nejlevnější běžný způsob doručení, který Dodavatel nabízí.

2. Dodavatel vrátí Objednateli platby podle bodu 1. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy bude Dodavateli doručeno oznámení Objednatele o odstoupení od Smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, který použil Objednatel při jejich platbě, ledaže by Objednatel výslovně souhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

3. Dodavatel uhradí Objednateli platby podle bodu 1. až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Dodavatele, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

4. Objednatel je povinný zboží zaslat nebo osobně přinést na adresu sídla Dodavatele uvedenou v úvodním odstavci Podmínek, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Objednatel zboží odešle v poslední den 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese Objednatel.

5. Objednatel zodpovídá za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než který je pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží potřebný.

6. Pokud je Předmětem dodávky služba a v případě, že Objednavatel požádal o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli Cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy bylo odstoupení od Smlouvy doručeno Dodavateli.

 

Příloha 2

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od Smlouvy)

Komu ………….. :

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od Smlouvy na toto zboží/od Smlouvy o poskytnutí této služby* : …………..

Datum objednání/datum přijetí* …………..

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů* …………..

Adresa spotřebitele/spotřebitelů* …………..

Podpis spotřebitele/spotřebitelů* …………..

Datum …………..

* Nehodící se přeškrtněte.